اثر پیش‌بینی‌کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان

چکیده

دانشجویانی که اضطراب امتحان را تجربه می­ کنند با احساس تنش، ترس و نگرانی در موقعیت­ هایی که مورد ارزیابی قرار می­ گیرند روبرو می ­شوند که می­ تواند افت چشم گیری در توانایی­ های آن­ها ایجاد کند. لذا پژوهش حاضر، در قالب یک مدل علّی، با هدف شناسایی عامل ­هایی که بر اضطراب امتحان مؤثر است، انجام شد. بدین منظور خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی به عنوان متغیرهای برون­زاد مدل، تعلل­ ورزی تحصیلی به عنوان متغیر واسطه ­ای و اضطراب امتحان به عنوان متغیر درون­زاد در نظر گرفته شدند.
شرکت ­­کنندگان این پژوهش 443 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان (179 پسر و264 دختر) به روش نمونه ­گیری طبقه ­ای نسبی بر اساس دانشکده و مقطع تحصیلی انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش­نامه «خودتنظیمی تحصیلی ماگنو»، «خودکارآمدی تحصیلی موریس»، «تعلل­ورزی تحصیلی سولومون و راث­بلوم» و « اضطراب امتحان پنتریچ و دی­گروت» بود. تجزیه و تحلیل داده­ ها در این پژوهش با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­ افزار SPSS و LISREL انجام شد. نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد که مدل با داده‌های پژوهش، برازش مناسبی دارد و خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم (با میانجی­گری تعلل ­ورزی) اضطراب امتحان را پیش ­بینی نمودند. در این میان رابطه­ ی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان منفی و معنادار و رابطه­ ی تعلل­ ورزی با اضطراب امتحان مثبت و معنادار بود. بنابراین با توجه به یافته­ های پژوهش حاضر استفاده از تدابیر لازم به منظور افزایش خودتنظیمی و خودکارآمدی و هم­چنین آموزش چگونگی مقابله با تعلل ­ورزی به منظور انجام به موقع تکالیف و کاهش اضطراب امتحان پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها: خودتنظیمی؛ خودکارآمدی؛ تعلل‌ورزی؛ اضطراب امتحان

نویسندگان:

حمیده دیانت: دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

علی محمد رضایی: استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

سیاوش طالع پسند: دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

 محمدعلی محمدی فر: استادیار دانشگاه سمنان

نشریه مطالعات آموزش و یادگیری – دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *