رابطه‌ی خوش‌بینی و آشفتگی روان‌شناختی در دانشجویان

چکیده

  مطالعه ­ی حاضر با هدف بررسی نقش میانجی­گر کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه­ ی بین خوش­ بینی و آشفتگی روان­شناختی و آزمون نقش تعدیل­ کننده ­ی جنسیت در روابط ساختاری بین خوش ­بینی، کنترل تحصیلی آگاهانه و آشفتگی روان­شناختی در دانشجویان انجام شد. در مطالعه­ ی همبستگی حاضر، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، 360 دانشجو (241 دختر و 119 پسر)  به نسخه ­ی تجدیدنظر شده ­ی آزمون جهت­ گیری زندگی (LOT- R)، مقیاس کنترل تحصیلی آگاهانه و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور آزمون نقش میانجی­گر کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه­­ی بین خوش ­بینی و آشفتگی روان­شناختی از روش مدل­ یابی معادلات ساختاری و به منظور آزمون هم ­ارزی جنسی روابط ساختاری بین خوش ­بینی، کنترل تحصیلی آگاهانه و آشفتگی روان­شناختی از روش مدل ­یابی معادلات ساختاری گروهی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خوش ­بینی و آشفتگی روا­ن­شناختی رابطه ­ی منفی و معنادار ، بین خوش ­بینی و کنترل تحصیلی آگاهانه رابطه­ ی مثبت و معنادار و نیز بین کنترل تحصیلی آگاهانه و آشفتگی روان­شناختی رابطه ­ی منفی و معنادار وجود دارد. مجموع یافته­ ها نشان از نقش میانجی­گری کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه ­ی بین خوش ­بینی و آشفتگی روان­شناختی داشت. نتایج آزمون هم ­ارزی جنسی برای مدل مفروض ، با تأکید بر تساوی مدل بامحدودیت و بدون محدودیت در دو قسمت وزن­ه ای اندازه­ گیری و کواریانس­ های ساختاری، از تشابه جنسی مدل مفروض بر اساس وزن­ه ای اندازه­ گیری و کواریانس ­های ساختاری به طور تجربی حمایت کرد. در نهایت، عدم تساوی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس گزینه­ی وزن­های ساختاری نشان داد  در بین دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر، رابطه ­ی بین خوش ­بینی با کنترل تحصیلی آگاهانه (مسؤولیت ­پذیری تحصیلی و کنترل­ پذیری تحصیلی) از لحاظ آماری از توان بیش­تری برخوردار است. بر اساس نتایج به ­دست آمده  اثر غیرمستقیم خوش ­بینی گرایشی بر آشفتگی روان­شناختی از طریق کنترل تحصیلی آگاهانه (مسؤولیت­ پذیری تحصیلی و کنترل­ پذیری تحصیلی) قابل پیش ­بینی است و در دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر عامل خوش ­بینی، توان بیش­تری برای پیش­ بینی کنترل تحصیلی آگاهانه دارد.

کلیدواژه‌ها: آشفتگی روان‌شناختی؛ خوش‌بینی؛ کنترل تحصیلی آگاهانه

نویسندگان:

ساره فردافشاری: کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی

حسین پورشهریار: استادیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 امید شکری: استادیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 جلیل فتح آبادی: دانشیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

نشریه مطالعات آموزش و یادگیری – دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *