نسبت عدالت و امنیت

در پی مجادلات و رویدادهای روزهای اخیر درباره عدالت­ و همزمان با برگزاری دادگاه عدالتخواهان در شیراز میزگردی با عنوان